Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://almetdzierzgon.com.pl/

 

 http://almetdzierzgon.com.pl/content/3-regulamin

 

Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony internetowej:

 

 

Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej

http://get.adobe.com/reader/

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO almetdzierzgon.com.pl

 

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

3.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

4.WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ

ELEKTRONICZNĄ

5.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

6.SPOSOBY PŁATNOŚCI

7.SPOSOBY DOSTAWY

8.WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ

   ELEKTRONICZNĄ

9.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.INFORMACJE DODATKOWE

12.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załączniki:

1.Polityka prywatności.

 

2.Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.almetdzierzgon.com.pl (dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Almet Henryk Kuźmicz (adres prowadzenia działalności: 82-440 Dzierzgoń ul. Westerplatte 55) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , NIP 5791429273, REGON 220142712, adres poczty elektronicznej:almet_dzierzgon@op.pl, numer telefonu: (+48)55 273 22 49 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

1.2. Definicje:

 

1.2.1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie internetowym

umożliwiający utworzenie Konta.

 

1.2.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny w Sklepie internetowym

umożliwiający złożenie Zamówienia.

 

1.2.3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, z zastrzeżeniem, że w przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

1.2.4. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

 

1.2.5. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę polegająca na umożliwieniu zainteresowanym Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie na podany adres e-mail najważniejszych informacji związanych ze Sklepem internetowym.

 

1.2.6. POLITYKA PRYWATNOŚCI – dokument stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

1.2.7. PRODUKT – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

1.2.8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

1.2.9. SKLEP INTERNETOWY - Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem Internetowym  http://almetdzierzgon.com.pl/

 

1.2.10.SPRZEDAWCA -  prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Almet Henryk Kuźmicz (adres prowadzenia działalności: 82-440 Dzierzgoń ul. Westerplatte 55) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , NIP 5791429273, REGON 220142712, adres poczty elektronicznej: almet_dzierzgon@op.pl, numer telefonu: (+48)55 273 22 49 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

 

1.2.11 USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

 

1.2.12. USŁUGODAWCA – Przedsiębiorstwo Almet Henryk Kuźmicz (adres prowadzenia działalności: 82-440 Dzierzgoń ul. Westerplatte 55) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , NIP 5791429273, REGON 220142712, adres poczty elektronicznej: almet_dzierzgon@op.pl, numer telefonu: (+48)55 273 22 49 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

 

 

1.2.13.ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

 

2.1.1. Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

 

2.1.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

 

2.1.3. Przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

3.1. Odpłatność:

 

3.1.1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 

3.2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 

3.2.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta

w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

3.2.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu

złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza

zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia

Zamówienia.

 

3.2.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.

 

3.3.1. Komputer z dostępem do Internetu.

 

3.3.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet

Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 9 i wyższej, Google Chrome w

wersji 17 i wyższej.

 

3.3.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768

 

3.3.4. Włączona obsługa JAVASCRIPT

 

3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

 

3.4. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

4.1. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w

Sklepie internetowym.

 

4.1.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na

prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji

dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego:

 

4.1.1.1. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres,

adres e-mail, numer telefonu, hasło (wymagane dane oznaczona się

znakiem „*”).

 

4.1.2. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy

potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu.

 

4.1.3. Następnie należy kliknąć pole „Zarejestruj się”, po czym Usługobiorca zostaje

poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że Konto zostało

utworzone – w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą

elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym

 

4.2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia

Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

 

4.2.1. Klient wybiera interesujący go Produkt poprzez kliknięcie na nazwę lub zdjęcie

Produktu widoczne na stronie Sklepu internetowego.

 

4.2.2. Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się

opis wybranego Produktu oraz jego cena. Jeżeli Klient chce kontynuować składanie

Zamówienia powinien kliknąć pole „Dodaj do koszyka”.

 

4.2.2.1. Klient wybiera na tym etapie ilość danego Produktu.

 

4.2.3. W tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną

polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez

wypełnienie Formularza zamówienia, a Klientowi jest wyświetlany komunikat

zgodnie z którym ma dwie możliwości:

 

4.2.3.1. Może kontynuować składanie Zamówienia i w tym celu klika

pole „Przejdź do koszyka”, a następnie jest przekierowany do pkt. 4.2.4.

Regulaminu.

 

4.2.3.2. Może wrócić do Sklepu internetowego celem wybrania innych Produktów

i w tym celu klika pole „< powrót”, a następnie postępuje zgodnie z pkt.

4.2.1. i następne.

 

4.2.4. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której

znajduje się podsumowanie Zamówienia, tzw. koszyk oraz na której Klient:

 

4.2.4.1. Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub

usunięcie Produktów).

 

4.2.4.2. Klient wybiera sposób dostawy i jest informowany o jego koszcie.

 

4.2.4.3. Klient wybiera sposób płatności.

 

4.2.4.4. Klient wybiera czy chce otrzymać paragon czy fakturę.

 

4.2.4.5. Klient ma możliwość dodania komentarza do Zamówienia w polu „Dodaj”.

 

4.2.5. Następnie należy kliknąć pole „Dalej”, po czym Klient zostaje przekierowany

na stronę Sklepu internetowego podzielonej na dwie sekcje: dla Usługobiorców

posiadających Konto i dla takich, którzy go nie posiadają.

 

4.2.5.1. Klient, który posiada Konto podaje w sekcji swój adres e-mail i hasło do

Konta oraz klika pole „Zaloguj się” i zostaje przekierowany do pkt. 4.2.6.

 

4.2.5.2. Klient, który nie posiada Konta ma dwie możliwości:

 

4.2.5.2.1. Może utworzyć Konto i w tym celu w części „Nie mam konta”

klika pole „Rejestracja”, a następnie postępuję zgodnie z

procedurą tworzenia Konta opisaną w pkt. 4.1. Regulaminu. Po

utworzeniu Konta Klient zostaje przekierowany do pkt. 4.2.6.

 

4.2.5.2.2. Może złożyć Zamówienie bez tworzenia Konta i w tym celu

w części „Nowy klient” klika pole „Zamów bez rejestracji”

i zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego,

gdzie obowiązany jest podać następujące dane: imię i

nazwisko, adres, adres e-mail, (wymagane dane oznaczona

się znakiem „*”). Następnie należy zaakceptować Regulamin.

Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie

checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera

on także link do Regulaminu). Następnie należy kliknąć

pole „Przejdź dalej” i Klient zostaje przekierowany do pkt.

4.2.6.

 

4.2.6. Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której

Klient ma możliwość zmiany adresu dostawy, danych kontaktowych (adres e-mail,

numer telefonu) oraz dodania komentarza do Zamówienia w polu „Komentarz”.

 

4.2.7. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy

potwierdzić poprzez odhaczenie checkboxa informującego o akceptacji Regulaminu

(zawiera on także link do Regulaminu).

 

4.2.8. Następnie należy kliknąć pole „Podsumowanie” i Klient zostaje przekierowany na

stronę Sklepu internetowego, znajduje się podsumowanie składanego Zamówienia,

tj.

 

4.2.8.1. Dane Klienta, w tym adres dostawy.

 

4.2.8.2. Określenie przedmiotu Zamówienia.

 

4.2.8.3. Jednostkowa oraz łączna cena wybranych Produktów, w tym kosztów

dostawy oraz innych dodatkowych kosztów o ile takie występują.

 

4.2.8.4. Wybrany sposób dostawy i płatności.

 

4.2.9. Następnie należy kliknąć przycisk „Zamawiam”, po czym Klient zostaje

poinformowany przez wyświetlenie stosownego komunikatu, że Zamówienie zostało

złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym

poprzez wypełnienie Formularza zamówienia..

 

4.2.9.1. Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca niezwłocznie

potwierdzi jej otrzymanie.

 

4.3. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 

4.3.1. Celem zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej

na przesyłaniu informacji w ramach Newslettera należy w trakcie tworzenia

Konta w pkt. 4.1.1. odhaczyć check-box „Newsletter” i w momencie utworzenia

Konta zgodnie z pkt. 4.1.3. zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą

 elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter.

 

5. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

5.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach

internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne

i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71

kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

5.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich plus podatek VAT, zawiera cła oraz wszelkie inne składniki.

Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są wskazywane w trakcie składania

Zamówienia.

 

5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

5.4. Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień.

 

5.4.1. Celem zawarcia umowy o sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez

Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.

 

5.4.2.Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie

potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.

Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail

zatytułowanej „Potwierdzenie otrzymania zamówienia”, która zawiera:

 

5.4.2.1. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

5.4.2.2. Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.

 

5.4.2.3. Link do niniejszego Regulaminu.

 

5.4.3. Następnie Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail

zatytułowaną „Przyjęcie zamówienia”, która zawiera oświadczenie Sprzedawcy o

przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).

 

5.4.3.1. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu (np. poprzez

pole „Komentarz” w trakcie składanie Zamówienia), w którym będzie

oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez

Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w

zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez

nieuzasadnionego opóźnienia.

 

5.4.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt.

5.4.3. zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

5.5. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email

 

5.5.1. Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na

adres mailowy

 

5.5.2. Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne

postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).

 

5.5.2.1. W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu, w którym

będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone

przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w

zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez

nieuzasadnionego opóźnienia.

 

5.5.3. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu

Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

6. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

6.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

 

6.1.2. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

6.1.2.1. Bank: PKO BP oddział Sztum

 

6.1.2.2. Numer rachunku: 82 1020 1778 0000 2802 0049 4567

 

7. SPOSOBY DOSTAWY

 

7.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:

 

7.1.1. Paczka kurierska (SIÓDEMKA S.A.)

 

7.1.2. Paczka kurierska pobraniowa (SIÓDEMKA S.A.)

 

7.2. Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku

zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres:

almet_dzierzgon@op.pl celem uzgodnienia szczegółów).

 

7.3. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one

uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i przedstawiają się następująco:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Przesyłka kurierska na terenie Polski po przedpłacie na konto

20.00 zł brutto

(cena uzależniona  od wagi i ilości zakupionych Produktów)

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------

Przesyłka kurierska pobraniowa (płatnosć przy odbiorze przesyłki)

20.00 zł brutto

(cena uzależniona od wagi i ilości zakupionych Produktów)

----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

7.4. Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:

 

7.4.1. Czas kompletowania Produktu wynosi do 24 godzin. Czas ten należy liczyć w

następujący sposób:

 

 

7.4.1.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem –

od momentu zawarcia umowy zgodnie z pkt. 5. Regulaminu do chwili

skompletowania i wysłania Produktów.

 

7.4.1.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od

momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do

chwili skompletowania i wysłania Produktów.

 

7.4.2. Czas dostawy Produktu uzależniony jest wybranego przez Klienta sposobu dostawy:

 

7.4.2.1.Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez

przewoźnika 2 dni roboczych.

 

7.5. Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez

Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o

zawarciu umowy.

 

7.6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

7.7. Uwagi dodatkowe dla Klienta:

 

7.7.1. PAMIĘTAJ, że po dostarczeniu przesyłki na miejsce przeznaczenia masz prawo

zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od przewoźnika.

 

7.7.2. PAMIĘTAJ, że jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku

lub uszkodzenia to przewoźnik ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić

stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik wykonuje te

czynności także na żądanie uprawnionego, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest

naruszona.

 

7.7.3. PAMIĘTAJ, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważysz ubytek lub uszkodzenie nie

dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, to masz prawo, niezwłocznie po

ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać

od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

 

7.7.4. PAMIĘAJ, że przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje

wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:

 

7.7.4.1.Szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez

uprawnionego.

 

7.7.4.2. Zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika.

 

7.7.4.3. Ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego

niedbalstwa przewoźnika.

 

7.7.4.4. Szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po

przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz

udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do

przewozu a jej wydaniem.

 

8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

8.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 

8.1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie

internetowym, Newsletter).

 

8.1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego

oświadczenia w wiadomości e-mail na adres mailowy almet_dzierzgon@op.pl lub też

pisemnie na adres Usługodawcy Przedsiębiorstwo Almet Henryk Kuźmicz (adres prowadzenia działalności: 82-440 Dzierzgoń ul. Westerplatte 55).

 

8.1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną

bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza

treści o charakterze bezprawnym.

 

8.1.4. Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o

wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

 

8.1.5. Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na

przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które

powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.

 

8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą

elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

9.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:

 

9.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego

jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23

kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) z tytułu niezgodności Produktu z

umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej

oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176

ze zm.).

 

9.1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego

żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy almet_dzierzgon@op.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy (82-440 Dzierzgoń ul. Westerplatte 55).

 

9.1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go

dostarczyć na adres Sprzedawcy (82-440 Dzierzgoń ul. Westerplatte 55).

 

9.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w

terminie 10 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez

Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9.1.5. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż

gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie

zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

 

9.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:

 

9.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem

Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości

e-mail na adres mailowy almet_dzierzgon@op.pl lub też korzystając z formularza

kontaktowego zamieszczonego w zakładce Kontakt na stronie Sklepu internetowego.

 

9.2.2. Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i

okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty

wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy

rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

9.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni.

 

9.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail

Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez

Usługodawcę sposób.

 

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

10.1. Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać mailowo na adres: almet_dzierzgon@op.pl

 

 

10.2. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu.

 

10.3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest

zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie

niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

10.4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli

konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty

dokonania przedpłaty.

 

10.5. Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób (np. przekaz pocztowy)

 

10.6. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

 

10.7. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu
Produktu do Sprzedawcy.

10.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w
wypadkach:

10.8.1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o
którym mowa powyżej w pkt 10.6,

10.8.2.dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych
nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

10.8.3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie
od ruchu cen na rynku finansowym,

10.8.4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

10.8.5.świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których
przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

10.8.6. dostarczania prasy,

10.8.7. usług w zakresie gier hazardowych.

11. INFORMACJE DODATKOWE

11.1. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu
błędów we wprowadzanych danych:

11.1.1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzonych danych poprzez użycie przycisku „Wróć do zakupów”.


11.1.2. weryfikacji, usunięcia błędu lub korekty Zamówienia można dokonać także
poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres
almet_dzierzgon@op.pl lub też telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 55 273 22 49.


11.1.3. Po złożeniu Zamówienia na adres e-mail podany w Zamówieniu zostanie wysłane
potwierdzenie otrzymania Zamówienia wraz z podsumowaniem Zamówienia. W
przypadku wykrycia lub chęci skorygowania błędu Klient ma prawo do zmiany
Zamówienia w ciągu 2 godzin od otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym
celu Klient powinien wysłać wiadomość e-mail na adres: almet_dzierzgon@op.pl
z odpowiednią dyspozycją zmiany lub też zgłosić ją telefonicznie pod numerem
telefonu (+48) 55 273 222 49. Po dokonaniu korekty Zamówienia Usługodawca
(Sprzedawca) wyśle wiadomość e-mail na podany adres potwierdzającą wprowadzenie zmian do Zamówienia.

11.2. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:

11.2.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie
usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail
po zawarciu umowy.

11.2.2.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży
następuje na dwa sposoby:
przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej

11.2.2.1.
umowy (wiadomości email zatytułowane „Potwierdzenie otrzymania
zamówienia” i „Przyjęcie zamówienia”) – dotyczy jedynie Zamówień
składanych poprzez Formularz zamówienia oraz w każdym przypadku

11.2.2.2. przez wydrukowanie i przekazanie Zamówienia oraz dowodu zakupu Klientowi
specyfikacji.

11.2.3.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie
Usługobiorcy.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

12.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); Ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze
zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze
zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego jak na przykład Ustawa O Prawach Konsumenta z dnia 25 grudnia 2014 roku.

12.3. Rozstrzyganie sporów:


12.3.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym
jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23
kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) zostają poddane sądom właściwym
zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
(Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

12.3.2.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym
jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego z dnia 23
kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zostają poddane sądowi właściwemu
ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Załącznik nr 1 „Polityka prywatności”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

12.4. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
jest A www.almetdzierzgon.co.pl dalej: „Sklep internetowy”) prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Almet Henryk Kuźmicz (adres prowadzenia działalności: 82-440 Dzierzgoń ul. Westerplatte 55) wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej , NIP 5791429273, REGON 220142712, adres poczty elektronicznej:almet_dzierzgon@op.pl, numer telefonu: (+48)55 273 22 49 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora) zwana dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu internetowego i Sprzedawcą.

12.5. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze
zm.).

12.6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w
stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej
identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
przetwarzania.

12.7. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego regulaminu Promocji z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego.

13. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

13.1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

13.1.1.nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku
umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem)
polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy
lub zawarciu i wykonaniu umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do
Klienta.

13.1.2. Udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 2.1.1. w celach
dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez
okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.U. Nr
121, poz. 591 ze zm.).

13.2. W przypadku Usługobiorców (Klientów), którzy korzystają z usług dostawy Produktu
do Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorców (Klientów)
w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy i jedynie następującym podmiotom w
zależności od wyboru Klienta:

13.2.1. Poczta Polska SA z siedzibą w Dzierzgoniu (adres siedziby: 82-440 Dzierzgoń ul. Odrodzenia 9).

13.2.2.SIÓDEMKA S.A. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Matuszewska 14;
03-876 Warszawa), numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS 0000384905, NIP:
5252507706.

13.3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów):

13.3.1. Imię i nazwisko.

13.3.2. Adres.

13.3.3. Adres e-mail.

13.3.4. Numer telefonu.

13.3.5. Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).

13.3.6.Numer identyfikacji podatkowej (NIP) (dotyczy jedynie Usługobiorców, Klientów
prowadzących działalność gospodarczą).

13.4. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania
przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

13.4.1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system
teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.

13.4.2.Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania
przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.

13.4.3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą
elektroniczną.

13.5. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.4. jest niezbędne do świadczenia
przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawarcia
umowy sprzedaży Produktów.

13.6. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

14. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

14.1. Korzystanie z Sklepu internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą
elektroniczną poprzez Sklep internetowy lub umów sprzedaży Produktów, z czym wiąże się
konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane
dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą
elektroniczną przez Usługodawcę lub zawrzeć umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem
Sklepu.

14.2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:

14.2.1.osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie
dotyczących jej danych.

14.2.2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną
lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie
osoby, której dane dotyczą.

14.3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach
podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności.
Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia
działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.).
Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną dostępnych
poprzez Sklep internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności
akceptacji Regulaminu.

15. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

15.1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

15.2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą,
zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do:

15.2.1.Żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy
albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

15.3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. można korzystać z
opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres:
almet_dzierzgon@op.pl, lub też telefonicznie pod numerem telefonu: (+48)  55 273 22 49
(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

16.2. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną:

16.2.1. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.

16.2.2. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

16.2.3.Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego
przez Usługobiorcę.

16.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Polityką prywatności stosuje się odpowiednio zapisy Regulaminu Sklepu internetowego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.Wzór formularza odstąpienia od umowy - POBIERZ TUTAJ